[1]
สิงห์ธนสารพ., “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบริเวณพื้นที่รอบวนอุทยานเขาหลวง เขตอําเภอลาดยาว และอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์”, pyuj, vol. 24, no. 2, pp. 169-204, Jul. 2018.