[1]
ชาวันศ., กิจชัยเจริญจ., and เอกะสิงหNเ., “ระบบการผลิต ความเสี่ยง และการยอมรับการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่”, pyuj, vol. 24, no. 2, pp. 205-225, Jul. 2018.