[1]
วงษสวัสดิ์ธ., “พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องรถยนต์ประเภทส่วนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย”, pyuj, vol. 24, no. 2, pp. 227-246, Jul. 2018.