[1]
ชัยนันทนาพรอ., “ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่”, pyuj, vol. 24, no. 2, pp. 247-264, Jul. 2018.