พิพัฒนธนวงศ์ว. “ทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยในศตวรรษที่ 21”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, Vol. 24, no. 2, July 2018, pp. 39-63, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133726.