ลีพรหมรัตน์ส. “ความพอใจต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีของผู้บริโภคในเทศบาลนครเชียงใหม่”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, Vol. 24, no. 2, July 2018, pp. 103-2, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133751.