ไวรักษ์ส. “การพัฒนาคลังข้อมูลลูกค้าและใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูลเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแมคคอรมิคจังหวัดเชียงใหม่”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, Vol. 24, no. 2, July 2018, pp. 145-67, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133784.