สิงห์ธนสารพ. “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบริเวณพื้นที่รอบวนอุทยานเขาหลวง เขตอําเภอลาดยาว และอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, Vol. 24, no. 2, July 2018, pp. 169-04, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133792.