ชาวันศ., กิจชัยเจริญจ., and เอกะสิงหNเ. “ระบบการผลิต ความเสี่ยง และการยอมรับการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, Vol. 24, no. 2, July 2018, pp. 205-2, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133802.