วงษสวัสดิ์ธ. “พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องรถยนต์ประเภทส่วนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, Vol. 24, no. 2, July 2018, pp. 227-46, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133822.