ชัยนันทนาพรอ. “ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, Vol. 24, no. 2, July 2018, pp. 247-64, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133832.