พิพัฒนธนวงศ์วรรณภา. “ทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยในศตวรรษที่ 21”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL 24, no. 2 (July 11, 2018): 39-63. Accessed February 23, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133726.