ลีพรหมรัตน์สิริมาพร. “ความพอใจต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีของผู้บริโภคในเทศบาลนครเชียงใหม่”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL 24, no. 2 (July 11, 2018): 103-123. Accessed February 24, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133751.