ไวรักษ์สิริรัต. “การพัฒนาคลังข้อมูลลูกค้าและใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูลเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแมคคอรมิคจังหวัดเชียงใหม่”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL 24, no. 2 (July 11, 2018): 145-167. Accessed May 29, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133784.