สิงห์ธนสารพัชราภา. “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบริเวณพื้นที่รอบวนอุทยานเขาหลวง เขตอําเภอลาดยาว และอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL 24, no. 2 (July 11, 2018): 169-204. Accessed February 17, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133792.