ชาวันศรเพชร, กิจชัยเจริญจิรวรรณ, and เอกะสิงหNเบญจพรรณ. “ระบบการผลิต ความเสี่ยง และการยอมรับการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL 24, no. 2 (July 11, 2018): 205-225. Accessed June 6, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133802.