วงษสวัสดิ์ธรรศพงศ์. “พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องรถยนต์ประเภทส่วนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL 24, no. 2 (July 11, 2018): 227-246. Accessed March 30, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133822.