ชัยนันทนาพรอัจฉราภรณ์. “ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่”. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL 24, no. 2 (July 11, 2018): 247-264. Accessed February 20, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133832.