1.
พลไชยบ. พฤติกรรมออกกำลังกายและปัจจัยเอื้อต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนครพนม. pyuj [Internet]. 2018Jun.21 [cited 2020Oct.1];25(1):117-31. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/129896