1.
พลไชยบ. การเผยแพร่สารสนเทศด้านสุขภาพในชุมชน. pyuj [Internet]. 2018Jul.11 [cited 2020Aug.15];24(2):21-8. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133716