1.
พิพัฒนธนวงศ์ว. ทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยในศตวรรษที่ 21. pyuj [Internet]. 2018Jul.11 [cited 2020Feb.18];24(2):39-3. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133726