1.
ไวรักษ์ส. การพัฒนาคลังข้อมูลลูกค้าและใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูลเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแมคคอรมิคจังหวัดเชียงใหม่. pyuj [Internet]. 2018Jul.11 [cited 2020May29];24(2):145-67. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133784