1.
สิงห์ธนสารพ. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบริเวณพื้นที่รอบวนอุทยานเขาหลวง เขตอําเภอลาดยาว และอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์. pyuj [Internet]. 2018Jul.11 [cited 2020Feb.21];24(2):169-04. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133792