1.
ชาวันศ, กิจชัยเจริญจ, เอกะสิงหNเ. ระบบการผลิต ความเสี่ยง และการยอมรับการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่. pyuj [Internet]. 2018Jul.11 [cited 2020Jun.6];24(2):205-2. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133802