1.
วงษสวัสดิ์ธ. พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องรถยนต์ประเภทส่วนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย. pyuj [Internet]. 2018Jul.11 [cited 2020Mar.28];24(2):227-46. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133822