1.
ชัยนันทนาพรอ. ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. pyuj [Internet]. 2018Jul.11 [cited 2020Feb.18];24(2):247-64. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133832