รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) 22 มีนาคม 2562