รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) 23 กุมภาพพันธ์ 2561