RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs en-US RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 2651-1940 Editorial statement https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/article/view/256085 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) นี้ เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) กลุ่มที่ 2 ซึ่งปัจจุบันวารสารได้รับความสนใจจากนักวิชาการในการส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเนื้อหาสาระของการวิจัย จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของชาติในหลายระดับให้มีความทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตลาดในธุรกิจประเภทต่าง ๆ แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้ขุมชนมีความเข้มแข็ง ซึ่งบทความทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และนักวิชาการ ที่จะนำไปใช้ไปพัฒนาแนวทางในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างรากฐานในการพัฒนาประเทศในมีความก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืนสืบไป<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; กองบรรณาธิการมุ่งมั่นพยายามทำให้บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ มีคุณภาพตามมาตรฐาน หากนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของวารสารฯ กองบรรณาธิการยินดีรับฟังเพื่อจักได้นำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานในลำดับต่อไป</p> ลัดดาวัลย์ สำราญ Copyright (c) 2021 RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 2021-12-16 2021-12-16 6 2 The influence of the marketing mix on consumers’ decision-making to purchase in Tesco Lotus Phra Nakhon Si Ayutthaya https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/article/view/250762 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The purposes of this study were to 1) study the decision making of consumers to purchase products in Tesco Lotus Phra Nakhon Si Ayutthaya, and 2) study the influence of the marketing mix on consumers’ decision-making to purchase in Tesco Lotus Phra Nakhon Si Ayutthaya. The research instruments were online questionnaire and collection of 400 customers from a sample group of customers who had purchased products in Tesco Lotus Phra Nakhon Si Ayutthaya, using convenience sampling method. The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The research found that 1) the decision-making level of consumers to purchase products in Tesco Lotus Phra Nakhon Si Ayutthaya, in overall was at the highest level, and 2) the influence of the marketing mix on consumers’ decision-making consisted of product, promotion, process, and physical evidence factors that affected consumers' decision to purchase the products in Tesco Lotus Phra Nakhon Si Ayutthaya with predictive power of 23 percent. The equation can be written as follow: <img title="{Y}'" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?{Y}'">=1.39+0.16 (product)+0.14 (promotion)+0.12 (process)+0.11 (physical evidence). The results of this research should be used by executives or related persons to formulate marketing mix strategies that meet the needs of consumers in accordance with the market direction and appropriate for the economic situation from the COVID-19 outbreak situation.</p> Nathaphan Meemuk Patcha Treemongkol Khwanjai Hawitee Jatupon Chaemmuang Pornpisa Laohapichartchai Copyright (c) 2021 RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 2021-12-16 2021-12-16 6 2 155 164 Influence of service quality, price fairness and reputation of courier service providers on satisfaction and repeat service intention of consumers in Bangkok https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/article/view/250665 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; This research aimed to study the influence of service quality, price fairness, and reputation of courier service providers on satisfaction and on repeat service intention of consumers in Bangkok. Research population were Bangkok consumers who had used courier service. Convenience sampling was applied to select 400 samples, and a questionnaire having been proven both validity and reliability, with Cronbach reliability alpha ranged 0.83-0.98, was used as the tool in collecting data. Descriptive statistics and multiple regression analysis (MRA) were utilized in data analyses and hypothesis testing at 0.05 significance level. The results find that the majority of respondents are women, aged 20-29 with bachelor's degree, working in private companies and earning average monthly personal income ranged 20,001-30,000 baht. The results of hypothesis testing indicate that (1) empathy and responsiveness dimensions of service quality, price fairness and reputation of courier service providers have positive effects on customer satisfaction. All independent variables mutually explain 68.40 percent of the variance of customer satisfaction, and reputation has the highest positive impact on satisfaction, (2) tangible and responsiveness dimensions of service quality, price fairness, reputation of courier service providers, and customer satisfaction have positive effects on repeat service intention of consumers. All independent variables mutually explain 63.30 percent of the variance of repeat service intention, and customer satisfaction has the highest positive impact on repeat service intention.</p> Passaraporn Somdulpanit Saranyapong Thiangtam Copyright (c) 2021 RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 2021-12-17 2021-12-17 6 2 165 178 Application of information and technology to develop a self-guiding application in Prasat Sa Kamphaeng Noi, Uthumphon Phisai district, Sisaket province https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/article/view/250662 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; This research aims to 1) study legends, history, tales and create content for tour guiding in Prasat Sa Kamphaeng Noi, Uthumpon Phisai district, Sisaket province, by applying a qualitative research method, 2) develop a mobile application, by applying an applied research method, and 3) evaluate user’s satisfaction regarding mobile application, applying a quantitative research method. The target of the study were 3 experts in local culture, 5 experts in information and technology, and 400 tourists. The instruments of the study were Prasat Sa Kamphaeng Noi’s guiding application and satisfaction questionnaire. The data were analyzed by applied narrative analysis, descriptive statistics analysis, and statistical analysis using mean and standard deviation. From the research, 6 content spots were created for viewing, including explanations and related pictures. The 6 viewing spots were 1) general information of Prasat Sa Kamphaeng Noi, 2) Archway, 3) Principle Hall, 4) Bannalai (library), 5) Wall, and 6) Sacred pool and Baray. The results of the application’s quality assessment by experts was good in content, design and ease of use. The evaluation results of tourist’s satisfaction toward Prasat Sa Kamphaeng Noi’s guiding application showed that the ease of use of application was at excellent level (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">=4.82, S.D.=0.41), the design of application at excellent level (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">=4.80, S.D.=0.52) and the attractiveness of content was at excellent level (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">=4.58, S.D.=0.59). The overall evaluation result was at excellent level (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">=4.72, S.D.=0.50).</p> Apichai Thumniyom Sukhontha Pummuang Yaowapa Thong-ngok Copyright (c) 2021 RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 2021-12-17 2021-12-17 6 2 179 193 Developing a strong community network to promote Nawatwithi tourism of the Lao Khrang ethnic groups in Nakhon Pathom province https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/article/view/251185 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;This article aims to present the knowledge gained from the study about developing a strong community network to enhance community-based tourism of the Lao Khrang ethnic groups in Nakhon Pathom Province. The method for this study is research and development (R&amp;D). Research tools consist of observation, participation, exchange learning dialogue, in-depth interview, focus group discussion and workshop. Set-up of community forum and activity are arranged as <span style="text-decoration: line-through;">a</span> means to enhance participation and co-learning among the Lao Khrang ethnic community, network of academics, and businessmen.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Guidelines for the development of strong community network, in the context of the Lao Khrang ethnic group tourism community in Nakhon Pathom province, can be categorize into 4 categories: 1) the inheritance of Lao Khrang cultural identity 2) the promotion of occupational groups OTOP product group 3) network activities, and 4) the communication, the information publicity and the knowledge of the Lao Khrang ethnic group in Nakhon Pathom Province. Network activities can be organized into 2 major activities, network management activities and tourism related activities, which is considered identity of Lao Khrang community. &nbsp;Network management activities include of networking both inside and outside the Lao Khrang ethnic community, network committee meetings and yearly network members meeting, knowledge exchanging activities between network members, network board with a network of scholars and travel operator network, and studying visits with tourism networks and model communities.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; It can be concluded that the Thai network of Lao Khrang descent in Nakhon Pathom Province officially formed as a result of the research process with the following networking activities: “Forum for Synthesis of Network Development Plans for Community Tourism”, “Focus Group Stage”, activities to visit friends in Lao Khrang communities in other areas, pilot activities forum, an experimental activity in tourism management and exchanging knowledge called “A forum to critique the network management plan for community tourism”, and registered the network of Thai Lao Khrang with the Provincial Cultural Office.</p> Warakorn Poolsawat Nongnuch Youngrod Piyanart Imdee Copyright (c) 2021 RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 2021-12-17 2021-12-17 6 2 194 211 A study on the acceptance of the use of e-tax invoice and e-receipt systems https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/article/view/250727 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The objectives of this research were to study the overall system of e-Tax Invoice and e-Receipt and to study the factors affecting the acceptance of the use of e-Tax Invoice and e-Receipt. This research is the quantitative research. The data was gathered by in-dept interview method. In order to express independent opinions, the 15 key informant samples were interviewed by nine in-depth open-ended with semi-structure questions. The research results found that very few VAT registrants used the systems due to high cost, complicated systems, operators lack of knowledge of the system and unaware of the benefits of using the system, and lack of publicity. Furthermore, there were not many service providers who deliver information related to the e-Tax Invoice and e-Receipt to the Revenue Department. The factors affecting acceptance of the use of e-tax invoice and e-receipt systems are: performance expectancy factors, effort expectancy factors, social influence factors, facilitating condition factors, attitude factors, security factors, perceived risk factors, trust factors, tax knowledge factors, tax moral factors, worthiness of investment factors, and government policy expectancy factors.</p> Saknarin Inphirom Sombat Thamrongsinthaworn Sarunya Sanglimsuwan Sanond Ananthanond Copyright (c) 2021 RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 2021-12-17 2021-12-17 6 2 212 227 Effectiveness of school operations with international standards affiliated with Office Secondary Education Area, Region 4 https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/article/view/250417 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The objectives of this research were to study and compare the operating effectiveness of world class standard schools under the secondary educational service area office 4 which were classified by educational levels and work experience. The total of 346 samples were teachers of world class standard schools under the secondary educational service area office 4. The size was determined using the table of Krejcie, &amp; Morgan and selected using multi stage random sampling. The questionnaire used to collect the data was a five-rating scale questionnaire with content validity from 0.80-1.00 and the reliability at 0.98. The data were analyzed by mean, standard deviation, t-test independent and one-way ANOVA with F-test and testing the couple of Scheffe. Research findings were as follows.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Firstly, operating effectiveness of the schools in overall was at highest level. Each aspect ranked from high to low level were: students, teaching and learning management, administration, basic factors, personnel, and curriculum, respectively.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Secondly, the comparison results of the differences in the operating effectiveness of the schools classified by educational levels and work experience overall was not difference, and when considering each aspect, the curriculum aspect was statistically significant different at the 0.05 level.</p> Chanchai Wongsirasawat Phadungchai Pupat Kajohnsak Sirimai Copyright (c) 2021 RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 2021-12-17 2021-12-17 6 2 228 237 Development of training curriculum to enhance innovative thinking skills for industrial teacher students https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/article/view/253236 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The purposes of this research were to 1) develop a training curriculum to enhance innovative thinking skills for Industrial teacher students, 2) compare the innovative thinking skills of Industrial teacher students before and after training, and 3) study the satisfaction of the students toward the training courses. The samples were 20 students from the 3<sup>rd</sup> year undergraduate mechanical engineering program in semester 2/2020 from the Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, selected by purposive sampling. The instruments were training program to enhance the innovative thinking skills, innovative thinking skills scale, and evaluation form of students’ satisfaction towards the training course. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and Z-test. The results of the research showed that 1) the suitability assessment of the development of a training curriculum on innovative thinking skills for Industrial teacher students were at high level (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}" width="10" height="11">=4.19, S.D.=0.67), 2) the results of the innovative thinking skills for Industrial Teacher students after the training were higher &nbsp;than before the training at the level of 0.01, and 3) the satisfaction results of the students toward the training courses was at high level (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}" width="10" height="11">= 4.19, S.D.=0.67).</p> Kantayuth Tribunnithi Copyright (c) 2021 RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 2021-12-17 2021-12-17 6 2 238 247 Development of an application for testing basic Thai vocabulary activities for foreign students https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/article/view/250709 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The Thai basic vocabulary test will help teachers determine whether foreign students have enough basic Thai vocabulary to communicate their stories, as well as information on how to properly organize teaching and learning. The objectives of this research are to design and determine the effectiveness of the application of Thai basic vocabulary language test activities for foreign students. The sample group was 60 foreign students studying in the second semester of the academic year 2019 of Nakhon Pathom Rajabhat University. The results of content design based on the learning design and multimedia development principles of the ADDIE Model were 5 test activities, each set consists of 20 questions, total of 100 questions. The details of each set are as followings: set 1 measure the relationship of speech with pictures, set 2 measures the relationship of pictures with words or groups of words (phrases), set 3 is about dissimilarity, set 4 is about differentiation, and set 5 measures the comprehension of the meaning of sentence. The results of the first performance review by experts showed the content accuracy index (CVI) of 0.90 and the second performance review by experts showed the CVI of 0.96. The result of confident value test (test-retest) was 0.82. The suitability test of application design, content, activities, and overview, were found to be at the most appropriate level. The results of the experiment showed that the score after learning was significantly higher than the score before learning at the 0.01 level. The application of Thai basic vocabulary language test activities for foreign students is therefore suitable to be used as a tool for measuring knowledge of words and developed as a standardized tool for the benefit of learners, instructors, and educational institutions that offer Thai class as a foreign language class.</p> Phonkanok Sringam Copyright (c) 2021 RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 2021-12-17 2021-12-17 6 2 248 260 Development of enhance digital learning media in the title "Reward" based on edutainment principle to promote the basic morality of generosity of undergraduate students https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/article/view/250757 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The objectives of this research are to 1) develop enhance digital learning media with the title "Reward” based on edutainment principle to promote the basic morality of generosity of undergraduate students, 2) evaluate efficiency of enhance digital learning media, and 3) explore student’s perceptions of enhance digital learning media. In preliminary experiment, the population and sample used in this research are from purposive random sampling technique. The samples are from 30 of 2<sup>nd</sup> year undergraduate students in Animation and Digital Media Program, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. This research used instruments as following 1) enhance digital learning media, title "Reward” 2) media performance assessment form, 3) the media certification form calculated by the index of Item-Objective Congruence (IOC), which has the score of content between 0.67-1.00 (the accepted value is 0.50 or more). Data is analyzed using mean and standard deviation. The output of this research is the enhance digital learning media on the title "Reward” with the resolution of 1,280×720 pixels and length 2.09 minutes, developed based on edutainment principles to promote basic morality of generosity. The media are assessed by 7 experts to have the highest level of suitability (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">=4.46, S.D.=0.53) and students' perceptions on the media have high level of &nbsp;suitability (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">=4.37, S.D.=0.53).</p> Panadda Jaiboonlue Karn Kumpai Nuttawut Thipkosonwong Butsara Meeboon Rattiyanee Sringamdee Copyright (c) 2021 RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 2021-12-17 2021-12-17 6 2 261 272 Study of the effectiveness of online learning and the academic achievement of undergraduate students https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/article/view/251430 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Apart from traditional learning classroom, online learning management has become a popular tool in educational setting nowadays. The objectives of this research were to 1) investigate online learning’s effectiveness and efficiency and 2) study learners’ achievement and satisfaction towards online learning management. The samples used in this study were from 37 first-year undergraduates studying at Faculty of Business Administration and Information Technology in Suphan Buri, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. The study was conducted during the 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> semester in academic year 2020. The instruments used under this study were the Learning Management Plans that were used with Google Classroom, the achievement test, and satisfaction evaluation forms toward Learning Management Plans with Google Classroom. The results showed that 1) the efficiency of online learning management was 66.75/ 67.90, 2) the effectiveness of online learning management was 0.38, 3) student’s self-direct learning was at a moderate level. (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">=3.98, S.D.=0.87), 4) the students’ academic achievement who received online learning management did not meet the required criteria, and 5) learners’ satisfaction towards the online learning management was at the highest level (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">=4.51, S.D.=0.54).</p> Benchaporn Sawangsri Prinya Gerdpanya Copyright (c) 2021 RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 2021-12-17 2021-12-17 6 2 273 290 Desirable citizenship competencies in the 21st century of the students at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/article/view/249913 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The purposes of this research were to 1) studied the desirable citizenship competencies in the 21<sup>st </sup>century of students, 2) studied the best practices for developing desirable citizenship competencies in the 21<sup>st </sup>century of students, and 3) synthesized the appropriate approaches for developing the desirable citizenship competencies in the 21<sup>st</sup> century of students. The sample consisted of 378 undergraduate students by stratified random sampling and the sample size was determined according to the Yamane method at 95% confidence level. Research instruments were Likert rating scale questionnaire, open-ended questionnaire, and interview items for focus group discussion. Data were analyzed by mean, standard deviation, t-test, ANOVA, and content analysis for open-ended questionnaire and focus group discussion. <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The research results suggested that the overall score of the desirable citizenship competencies in the 21<sup>st</sup> century of students is at the high level (<img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}">=4.11, S.D.=0.71). In comparative study between groups by gender, faculty, year of study, learning center; and achievement level, it is found that students at Hantra center got higher score in citizenship competencies in the 21<sup>st</sup> century than students at Suphanburi center, at a significance level of 0.05. It is also found that students with good academic achievement (grade=2.50-2.99) had higher membership performance with moderate/fair academic achievement (grade=2.00-2.49) at a significance level of 0.05. In terms of the best practices for developing desirable citizenship competencies in the 21<sup>st </sup>century of students, it is found that family background and educational experience have a profound impact on the development or the enhancement of characteristics or performance of the students in the 21<sup>st </sup>century. The appropriate approaches for developing the desirable citizenship competencies in the 21<sup>st </sup>century of students were through learning management in the courses that teachers have to design. Students are allowed to take action and solve problems by themselves. The teachers are responsible for guiding and facilitating students' learning in order to achieve sustainable and permanent self-learning<strong>,</strong> through student activities, special projects, or project-based learning that focus on building the growth mindset of students. The projects should focus on analytical thinking, creative thinking, problem-solving, communication and interpersonal skills, moral and ethics, and performance as an active citizen, through student self-development activities that allow students to develop themselves in terms of self-regulation, self-confidence, and being an active learner. The activities should focus on information and technology skills, life skills, the 21<sup>st</sup> century living skills, moral and ethics, and performance as an active citizen.</p> Ormwajee Pibool Suwimol Pibool Copyright (c) 2021 RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 2021-12-17 2021-12-17 6 2 291 306 Synthesis of factors correlating with burnout of teachers https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/article/view/250682 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The purpose of the research was to synthesize factors correlating with burnout of teachers. The samples of the research were fourteen quantitative researches, selected with purposive criterion regarding to factors correlating with burnout of teachers, published between 2009-2019. The instruments used were research quality evaluation forms and research records with an index of item-objective congruence score of 0.67-1.00. The statistics used were mean, standard deviation, and correlation coefficient. The results of the research found that the factors correlating with burnout of teachers were as follows: administer factors (r=-0.58) and positive psychological factors (r=-0.45), which were negatively correlated with burnout at a moderate level, social factors (r=-0.32), which were negatively correlated with burnout at a low level, work factors, which were negatively correlated with burnout a very low level (r=-0.15), and negative psychological factors (r=0.53) which were negatively correlated with burnout at a moderate level. The prime factors with the highest correlation coefficient in each variable were leadership behavior (r=-0.77) and work engagement (r=-0.65), which were negatively correlated with burnout at a high level. Three more factors were, supervisors’ support (r=-0.53), which was negatively correlated with burnout at a moderate level, work experience (r=-0.18), which was negatively correlated with burnout at a very low level, and role ambiguity (r=0.83), which was negatively correlated with burnout at a very high level.</p> Narisara Siripantasak Nanthaka Pahonlayud Copyright (c) 2021 RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 2021-12-17 2021-12-17 6 2 307 318