(1)
Pancheang, P. 100 Years of "Kim Niew Seangchai" Queen of Nang Talung. RJ 2020, 41.