ภักดีคำร. (2015). พัฒนาการวรรณกรรมเขมรสมัยใหม่. RUSAMILAE JOURNAL, 36(2), 68-88. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/article/view/43352