ภักดีคำรศ.ดร.ศานติ. 2015. “พัฒนาการวรรณกรรมเขมรสมัยใหม่”. RUSAMILAE JOURNAL 36 (2), 68-88. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/article/view/43352.