ภักดีคำร. (2015) “พัฒนาการวรรณกรรมเขมรสมัยใหม่”, RUSAMILAE JOURNAL, 36(2), pp. 68-88. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/article/view/43352 (Accessed: 19April2021).