[1]
P. Pancheang, “100 Years of "Kim Niew Seangchai" Queen of Nang Talung”, RJ, vol. 41, no. 2, Dec. 2020.