[1]
Pancheang ป. ., “100 Years of ‘Kim Niew Seangchai’ Queen of Nang Talung”, RJ, vol. 41, no. 2, Dec. 2020.