ภักดีคำร. “พัฒนาการวรรณกรรมเขมรสมัยใหม่”. RUSAMILAE JOURNAL, Vol. 36, no. 2, Nov. 2015, pp. 68-88, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/article/view/43352.