ภักดีคำรศ.ดร.ศานติ. “พัฒนาการวรรณกรรมเขมรสมัยใหม่”. RUSAMILAE JOURNAL 36, no. 2 (November 1, 2015): 68-88. Accessed April 19, 2021. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/article/view/43352.