1.
ภักดีคำร. พัฒนาการวรรณกรรมเขมรสมัยใหม่. RJ [Internet]. 2015Nov.1 [cited 2021Apr.19];36(2):68-. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/article/view/43352