เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565)

2022-02-19

เรียน ผู้นิพนธ์ที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดรับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565) ผู้นิพนธ์ที่สนใจสามารถส่งบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารได้ในระบบ ThaiJo โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/saujournalssh/about/submissions


ทั้งนี้ บทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน (reviewers) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน โดยพิจารณาแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้เขียนบทความ ผู้พิจารณาบทความ และผู้เกี่ยวข้อง (double blind review)

กองบรรณาธิการ