กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เทคนิคการคำนวณย้อนกลับจากจำนวนตัวอย่างที่เก็บได้จริง เพื่อทราบระดับความเชื่อมั่นหรือความคลาดเคลื่อนที่แท้จริงในการศึกษาสัดส่วนประชากร ในการวิจัยเชิงปริมาณ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
⚠️ System is in read only mode for maintenance and upgrade between Jan 4, 2022 and Jan 20, 2022 more