(1)
เหล่าศรี โ.; นากามัทสึ ม. .; พันลึกเดช ฑ. . พฤติกรรมผู้บริโภค และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง Shopee และ Lazada. SAU. J. SSH. 2022, 6, 17-32.