เหล่าศรี โ.; นากามัทสึ ม. .; พันลึกเดช ฑ. . พฤติกรรมผู้บริโภค และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง Shopee และ Lazada . วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 17–32, 2022. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/saujournalssh/article/view/260439. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.