เหล่าศรี โชติกา, นากามัทสึ มณีกัญญา, และ พันลึกเดช ฑิฆัมพร. 2022. “พฤติกรรมผู้บริโภค และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง Shopee และ Lazada”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 6 (2):17-32. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/saujournalssh/article/view/260439.