[1]
เหล่าศรี โ., นากามัทสึ ม. ., และ พันลึกเดช ฑ. ., “พฤติกรรมผู้บริโภค และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง Shopee และ Lazada ”, SAU. J. SSH., ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 17–32, ก.ค. 2022.