เหล่าศรี โ., นากามัทสึ ม. ., และ พันลึกเดช ฑ. . “พฤติกรรมผู้บริโภค และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง Shopee และ Lazada”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ปี 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2022, น. 17-32, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/saujournalssh/article/view/260439.