[1]
ลมูลศิลป์ ธ. และ ยี่สุ่นเทศ ว. 2019. 7. แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล. 5, 1 (ม.ค. 2019), 76–84.