ลมูลศิลป์ ธ.; ยี่สุ่นเทศ ว. 7. แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 76–84, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/scaj/article/view/176850. Acesso em: 12 มิ.ย. 2024.