ลมูลศิลป์ ธีรพันธ์, และ ยี่สุ่นเทศ วัชระ. 2019. “7. แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์”. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล 5 (1):76-84. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/scaj/article/view/176850.