[1]
ลมูลศิลป์ ธ. และ ยี่สุ่นเทศ ว., “7. แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์”, scaj.stu, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 76–84, ม.ค. 2019.