ลมูลศิลป์ ธ., และ ยี่สุ่นเทศ ว. “7. แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์”. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, ปี 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, น. 76-84, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/scaj/article/view/176850.